fbpx

R.A.D.A.R Rapid Assessment for Dyslexia & Abnormalities in Reading Η Νέα μέθοδος για Γρήγορη, Εύκολη και
Αποτελεσματική Αξιολόγηση της Ανάγνωσης,
με έμφαση στη Δυσλεξία.

Τι είναι η Μέθοδος RADAR;

Η Νέα Μέθοδος για Γρήγορη, Αξιόπιστη και Εύκολη Διάγνωση της Δυσλεξίας

Με την ακριβή παρατήρηση των κινήσεων του ματιού, η μέθοδος R.A.D.A.R. (Rapid Assessment for Dyslexia & Abnormalities in Reading, ελλ. Τάχιστη Αξιολόγηση της Δυσλεξίας & Ανωμαλιών της Ανάγνωσης) προσδιορίζει με ακρίβεια τις εστιάσεις και τις σακκαδικές κινήσεις που πραγματοποιεί ο αναγνώστης κατά την οπτική επεξεργασία του κειμένου. Σχηματίζεται έτσι το αναγνωστικό μονοπάτι, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, από το οποίο μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.

Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να αποφανθούμε με ακρίβεια και αντικειμενικότητα σε ποια σημεία του κειμένου ο αναγνώστης παρουσίασε δυσκολία, καθώς και ποια τα προσπέρασε εντελώς. Μέσω της μεθόδου αυτής, ο ειδικός μπορεί πλέον να εστιάσει στον ακριβή τρόπο με τον οποίο ένα παιδί διαβάζει ένα κείμενο και, εκτός του να διαπιστώσει μια γενικότερη δυσχέρεια ή ανεπάρκεια, να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία του προβλήματος του αναγνώστη και με βάση αυτά να προχωρήσει σε ένα αξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης.

Μια αποτίμηση ανάγνωσης μέσω του R.A.D.A.R. παρέχει υψηλής ακρίβειας και μεγάλης ταχύτητας μετρήσεις και στατιστικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που ονομάζεται Emmetrolexia, το οποίο δίνει στους ειδικούς τη δυνατότητα:

1. να έχουν την επιστημονική παρατήρηση της ανάγνωσης σε πραγματικό χρόνο, με φυσιολογικό τρόπο και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση,

2. να συγκρίνουν την ανάγνωση του παιδιού με άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας και εκπαίδευσης και να το τοποθετούν στο πληθυσμό (percentile position),

3. να εντοπίσουν τα ποιοτικά στοιχεία του κειμένου που προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσκολία (μέγεθος λέξεων, δίφθογγοι κλπ.) τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση, και να δημιουργήσουν έτσι ένα συγκεκριμένο πλάνο θεραπείας (individualized treatment plan),

4. να αποτυπώνουν και να αξιολογούν το βαθμό βελτίωσης και προόδου ενός ατόμου πριν και μετά τη θεραπεία (treatment monitoring).

Η μέθοδος R.A.D.A.R. παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον ειδικό να εξετάσει την αναγνωστική ικανότητα με διάφορες παραμετροποιήσεις και σενάρια, ακόμα και με τα υπάρχοντα συμβατικά εργαλεία που ήδη χρησιμοποιεί.

Δείτε το Video

Γιατί να την Επιλέξετε την μέθοδο RADAR;

Είναι Γρήγορη

Διαρκεί μόλις 15 με 20 λεπτά

Είναι Ακριβής

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα του 95%

Έχει Επιστημονικό Υπόβαθρο

Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα

Είναι Εύκολη

Αρκεί να διαβάσεις ένα κείμενο από την οθόνη

Φιλική Προς τον Αναγνώστη

Δεν χρειάζεται να φορέσει κάποια συσκευή

Είναι Μοναδική

Δουλεύει με ειδικά προσαρμοσμένους αλγορίθμους

Είναι Αντικειμενική

Στα αποτελέσματα δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας

Καθόλου Παρεμβατική

Ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο όπως στον υπολογιστή του

Είναι για Όλους

Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας

Ποιός είναι ο Σκοπός της Μεθόδου RADAR;

Σκοπός της ομάδας μας είναι να μπορούμε να αξιολογήσουμε ταχύτατα και αξιόπιστα την αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού, όχι μόνο μέσω ποιοτικών αλλά και συγκεκριμένων ποσοτικών χαρακτηριστικών. Το R.A.D.A.R., ως εργαλείο προ-διάγνωσης και ελέγχου προόδου της ανάγνωσης, βοηθά στον εντοπισμό και την πρόβλεψη δυσκολιών σε μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ ειδικό γνωστικό μονοπάτι και όχι μόνο.

Η αξιολόγηση με τη Μέθοδο R.A.D.A.R. γίνεται σε 2 στάδια:

1.

Με ένα πρωτοποριακό εργαλείο που ανιχνεύει τον τρόπο ανάγνωσης του παιδιού με τρόπο έγκυρο και ασφαλή. Το εργαλείο αυτό είναι αποτέλεσμα 10χρονης έρευνας και κλινικής εμπειρίας της επιστημονικής ομάδας του Οφθαλμολογικού & Διαθλαστικού Κέντρου Εμμετρωπία, και καλύπτεται από εθνικές και διεθνείς πατέντες και δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Smyrnakis et al. RADAR: A novel fast-screening method for reading difficulties with special focus on dyslexia, PLOS ONE, 2017). και

2.

Με μια ομάδα υποστήριξης ειδικών ιατρών και επιστημόνων που αποτιμά το επίπεδο επάρκειας της ανάγνωσης του παιδιού. Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται για μια πλήρη αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.

Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής. Πρόκειται για μια πλήρη μαθησιακή αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού σας με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.

Τι Ελέγχει η Μέθοδος R.A.D.A.R & Πώς Διεξάγεται ;

4 Διαφορετικοί Έλεγχοι

Η διεπιστημονική ομάδα των ειδικών ιατρών και επιστημόνων μας διενεργεί μια πλήρη αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο

2. Έναν πλήρη οπτομετρικό έλεγχο

3. Έναν αδρό ακοολογικό έλεγχο

4. Μία ενδελεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανάγνωσης με τη Μέθοδο R.A.D.A.R.

Στη συνέχεια τα ευρήματα όλων των παραπάνω εξετάσεων αξιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό ιστορικό του παιδιού, έτσι ώστε να δοθούν – εάν χρειάζεται φυσικά – οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες προς τους γονείς.

 

Αξιολόγηση R.A.D.A.R.

Η ανίχνευση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων ενός παιδιού έχει τεράστια σημασία. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του μαθησιακού προβλήματος βοηθάει στην επιτυχή αντιμετώπιση και στην αποφυγή των ψυχολογικών προβλημάτων που προκαλεί η καθημερινή αποτυχία και απόρριψη που εισπράττουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι. Δυστυχώς, η έλλειψη κατανόησης από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, η κριτική και η απόρριψη μπορούν να δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο την ήδη φορτισμένη κατάσταση. Οι γονείς συχνά αφήνουν το χρόνο να κυλήσει γιατί δε γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι για την ουσιαστική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ενώ παράλληλα ελπίζουν ότι αυτές οι δυσκολίες του παιδιού τους θα εξαφανισθούν –ως δια μαγείας- καθώς αυτό θα μεγαλώνει και θα ωριμάζει.

Η διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί συνήθως όταν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης μέσα από τη χρήση τεστ ανάγνωσης, κατανόησης, γραφής-ορθογραφίας, ανάπτυξης θέματος, αριθμητικής και ψυχομετρικών εργαλείων. Έχει αποδειχθεί πως όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο καλύτερα ένα παιδί αξιοποιεί την βοήθεια που του παρέχεται. Είναι ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι αν η παρέμβαση ξεκινήσει νωρίς, τα αποτελέσματα είναι θεαματικότερα.

Η Μέθοδος Οφθαλμικής Ιχνηλάτησης R.A.D.A.R. μπορεί να βοηθήσει στα εξής:

> Αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας
> Ποσοτικοποίηση των αναγνωστικών δυσκολιών
> Επιπλέον δεδομένα για τη διάγνωση δυσλεξίας
> Λεπτομερή ανάλυση της αναγνωστικής διαδικασίας
> Εντοπισμό δυσκολιών στην ανάγνωση, σε επίπεδο λέξης
> Εντοπισμό δυσκολιών στη νοηματική αποκωδικοποίηση κειμένων

Η Μέθοδος R.A.D.A.R. δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά με διεγνωσμένη ή όχι μαθησιακή δυσκολία. Είναι μια εξέταση γρήγορη και εύκολη, την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μάθει περισσότερα για την αναγνωστική του ευχέρεια.

Πως είναι η Δυσλεξία;

Αναγνωστικό μονοπάτι τυπικού αναγνώστη (αριστερά) και δυσλεξικού αναγνώστη (δεξιά). Οι μπλε κύκλοι είναι οι εστιάσεις και οι πορτοκαλί γραμμές είναι οι σακκαδικές κινήσεις. Όσο μεγαλύτερος ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια της εστίασης και τόσο μεγαλύτερη και η δυσκολία του αναγνώστη στο σημείο αυτό. Επίσης, όσο μικρότερες η σακκαδικες κινήσεις τόσο χαμηλότερη και η αναγνωστική ευχέρεια του αναγνώστη.

Ας εξηγήσουμε μερικούς όρους, που θα φανούν χρήσιμοι στην συνέχεια.

Εστίαση: είναι η διατήρηση του βλέμματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, η οποία επιτρέπει στον εγκέφαλο να συγκεντρώσει τις πληροφορίες κατά την ανάγνωση.

Σακκαδικές κινήσεις: είναι γρήγορες ταυτόχρονες κινήσεις και των δύο ματιών προς την ίδια κατεύθυνση. Οι σακκαδικές κινήσεις μετακινούν το βλέμμα από το ένα εστιακό σημείο στο επόμενο.

Αναγνωστικό μονοπάτι: Οι άνθρωποι εναλλάσσουν εστιάσεις με σακκαδικές κινήσεις. Η συνολική ακολουθία των εστιάσεων και των σακκαδικών κινήσεων κατά την ανάγνωση, ονομάζεται αναγνωστικό μονοπάτι.

Οπτική οξύτητα: είναι η ακρίβεια και καθαρότητα της όρασης, που εξαρτάται από την ποιότητα εστίασης της εικόνας στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, μέσα στο μάτι, και από την ικανότητα του εγκεφάλου στην επεξεργασίας εικόνας.

Οπισθοδρόμηση: είναι η κίνηση που κάνει ο αναγνώστης, μετακινώντας το βλέμμα του πίσω σε λέξεις που έχει ήδη δει και τις ξαναδιαβάζει.

Διαδικασία Ανάγνωσης

Η ανάγνωση αποτελεί μια πολύπλοκη γνωστική (αγγλ. cognitive) διαδικασία αποκωδικοποίησης συμβόλων με σκοπό την εξαγωγή νοήματος (αναγνωστική κατανόηση). Είναι η εξοικείωση με βασικές γνωστικές λειτουργίες στο βαθμό που να γίνονται αυτόματα, και επομένως η προσοχή να είναι στραμμένη στην ανάλυση του νοήματος.

Είναι ένα μέσο «κατάκτησης» της γλώσσας, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών το οποίο απαιτεί συνεχή εξάσκηση, ανάπτυξη και τελειοποίηση. Όπως όλα τα στοιχεία της γλώσσας, η ανάγνωση αποτελεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ του κειμένου και του αναγνώστη. Εξαρτάται δηλαδή τόσο από την πρότερη γνώση, τις εμπειρίες και τη συμπεριφορά του αναγνώστη όσο και από το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της ίδιας της γλώσσας.

Τα National Reading Panel [NRP] και το National Institute of Child Health and Human Development [NICHD] (2000), όπως αναφέρεται στο άρθρο των Applegate, Applegate, and Modla (2009), επισημαίνουν ότι η ανάγνωση είναι μια εμπρόθετη γνωστική διαδραστική διαδικασία μεταξύ του αναγνώστη και του κειμένου. Όμως, για να μπορέσει να διαβάσει κάποιος θα πρέπει να τροποποιήσει ή να «εκπαιδεύσει» έτσι τον εγκέφαλό του, ώστε να το καταφέρει, καθώς η ανάγνωση είναι μια επίκτητη ανθρώπινη ικανότητα, η οποία έχει πολλά κοινά με την ομιλία, όπως ότι και οι δύο διέπονται από τους ίδιους λεξικούς, γραμματικούς, συντακτικούς και κειμενικούς κανόνες.

Πολλά παιδιά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους δυσκολεύονται να διαβάσουν και αυτή η αδυναμία τα ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή τους (Rapp, van den Broek, McMaster, Kendeou, and Espin 2007). Αυτή και μόνο η διαπίστωση είναι αρκετή για να τονιστεί η σημασία της διδακτικής της ανάγνωσης στο σύγχρονο σχολείο. Όμως, όπως προαναφέρθηκε, η φύση της ανάγνωσης είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη, άρα η διδακτική της και η αξιολόγησή της δε θα πρέπει να είναι μονοσήμαντες, αλλά να στηρίζονται και να διαμορφώνονται με βάση τα μοντέλα ανάγνωσης και να αξιοποιούν τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών.

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Την τελευταία εικοσαετία, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια νευρολογική διαταραχή η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή την χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί σαν αδυναμία του παιδιού στο να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει, να προφέρει τις λέξεις, ή να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς. Ο όρος περιλαμβάνει καταστάσεις όπως αντιληπτικές διαταραχές, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και εξελικτική αφασία.

Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών είναι πολυποίκιλο. Μια απλή κατηγοριοποίηση των διάφορων τύπων μαθησιακών δυσκολιών καταλήγει σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε:

Δυσκολίες λόγου και ομιλίας: πρόκειται για δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου. Τέτοιες μπορεί να αφορούν την παραγωγή ήχων (άρθρωση), τη μετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση) ή την κατανόηση των λεγομένων του συνομιλητή.

Δυσκολίες γραπτού λόγου: οι δυσκολίες αυτές μπορεί να αφορούν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, προβλήματα ορθογραφίας και γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η περισσότερο γνωστή περίπτωση της δυσλεξίας (συχνά αναφέρεται και ως ειδική μαθησιακή δυσκολία).

Δυσκολίες μαθηματικού λόγου: Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν δυσκολίες που αφορούν την αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Όπως και στην περίπτωση της προηγούμενης κατηγορίας (δυσκολίες γραπτού λόγου), πρόκειται για μορφές μαθησιακής δυσκολίας που, για προφανείς μάλλον λόγους, τις περισσότερες φορές ανιχνεύονται μετά την ένταξη του ατόμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Άλλες δυσκολίες: σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία της μάθησης και μπορούν να ενταχθούν κάτω από τον όρο “μαθησιακές δυσκολίες”, χωρίς να εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Τέτοιες είναι οι οπτικο-κινητικές διαταραχές.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά και τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών. Πέρα όμως από τα ωφέλιμα αποτελέσματα αυτού του ενδιαφέροντος, εμφανίζεται και μια σειρά από μύθους γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες, κυρίως λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης. Η αποσαφήνιση ορισμένων σημείων κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι μύθοι αυτοί αφενός μεν εμποδίζουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, αφετέρου δε συχνά προκαλούν αρκετό προσωπικό πόνο στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Οι πιο διαδεδομένοι μύθοι είναι οι εξής:

“Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης”. Συχνά παρατηρείται μία σύγχυση ανάμεσα στους όρους μαθησιακή δυσκολία και νοητική καθυστέρηση. Αυτό που ισχύει είναι το εξής: Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως άτομο με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει υποχρεωτικά να έχει τουλάχιστον φυσιολογική νοημοσύνη. Δηλαδή να έχει κανονικό ή υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Η κατανομή των δεικτών νοημοσύνης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες είναι παρόμοια με αυτή των φυσιολογικών ατόμων.

“Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν”. Ανεξάρτητα από την ισχύ σχετικών φημών για συγκεκριμένες ιστορικές προσωπικότητες της επιστήμης και το αν είχαν ή όχι κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας (πχ. Νεύτων, Αϊνστάιν), η παραπάνω διατύπωση σίγουρα αποτελεί μύθο. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν, μπορούν μάλιστα να φτάσουν και σε υψηλό επίπεδο σπουδών. Η διαφορά τους είναι ότι μπορούν να μάθουν κυρίως μέσα από εναλλακτικές διδακτικές διαδικασίες, ανάλογα με το είδος μαθησιακής δυσκολίας που έχουν. Για παράδειγμα, ένας μαθητής με δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου μπορεί να μάθει μέσα από προφορικές διαδικασίες ή με τη χρήση εικόνων/αναπαραστάσεων.

“Οι μαθησιακές δυσκολίες θεραπεύονται”. Πρόκειται για μύθο που προέρχεται από διάφορες κατά καιρούς προτεινόμενες “μεθόδους θεραπείας”, από τις οποίες όμως δεν ξεχωρίζει κάποια για την ερευνητική της τεκμηρίωση. Προς το παρόν, η επιστημονική κοινότητα μάλλον συναινεί ότι οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη, την οποία το άτομο είναι δυνατόν να μάθει να χειρίζεται και ως εκ τούτου να μειώσει την επίδρασή της στη ζωή του.

 

Η πιο γνωστή ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι η Δυσλεξία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την αναπτυξιακή δυσλεξία ως μια ειδική διαταραχή της ανάγνωσης. Σύμφωνα με το ICD-10 (International Classification of Diseases-Διεθνής Ταξινόμηση Νοσημάτων), η αναπτυξιακή δυσλεξία (ή αλλιώς ειδική διαταραχή ανάγνωσης), είναι μια ειδική και σημαντική διαταραχή στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στη νοητική ηλικία, στα προβλήματα οπτικής οξύτητας ή στην ανεπαρκή φοίτηση.

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή ανικανότητα που εκδηλώνεται ως δυσκολία στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση κειμένου. Δεν πρέπει να συγχέεται με άλλες μαθησιακές ανικανότητες οι οποίες προκύπτουν από αδυναμίες στην όραση και στην ακοή, από χαμηλή νοημοσύνη ή από ελλιπή εκπαίδευση. Υπολογίζεται ότι τα άτομα με δυσλεξία είναι το 5-17% του πληθυσμού.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δε στη δυσλεξία παγκοσμίως, αποτελεί το γεγονός ότι τα ποσοστά διάγνωσής της εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να είναι πολύ χαμηλά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα, τόσο του ίδιου του ατόμου που πάσχει από δυσλεξία, όσο και της κοινωνίας που ζει το άτομο αυτό.

H μέθοδος R.A.D.A.R., μέσω του ειδικού λογισμικού της, αξιολογεί εύκολα και γρήγορα την αναγνωστική ευχέρεια ενός παιδιού. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν συγκεκριμένες ποσοτικές μετρήσεις σχετικά με ένα πλήθος παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου. Πρόκειται για μια εξέταση εξ’ ολοκλήρου ψηφιακή, γρήγορη και φιλική προς τον αναγνώστη, η οποία δεν είναι καθόλου παρεμβατική, με δεδομένο ότι το μόνο που έχουν να κάνουν τα παιδιά που υποβάλλονται σε αυτή, είναι να διαβάσουν ένα κείμενο μπροστά από μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο ρόλος του Ματιού

Η ανάγνωση αποτελεί μια εντατική διεργασία στην οποία το μάτι μετακινείται γρήγορα για την αφομοίωση του κειμένου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μελετήσουμε την οπτική αντίληψη και τις κινήσεις του ματιού προκειμένου να κατανοήσουμε την αναγνωστική διαδικασία.

Ένας φυσιολογικός αναγνώστης μετακινεί τα μάτια του καθώς διαβάζει κάθε τέταρτο του δευτερολέπτου (κατά μέσο όρο). Για όσο διάστημα το βλέμμα είναι προσηλωμένο, η πληροφορία αντλείται από το κείμενο και επεξεργάζεται από τον εγκέφαλο. Ο μέσος χρόνος εστίασης, δηλαδή προσήλωσης του βλέμματος σε ένα σημείο, είναι 250-300χιλ. του δευτερολέπτου και η μέση απόσταση που διανύει το μάτι μεταξύ δύο εστιάσεων (σακκαδικό διάστημα) είναι 7-9 χαρακτήρες. Οι κινήσεις προς τα πίσω (αγγλ. regressions) αποτελούν περίπου το 10-15% του ολικού χρόνου για έναν φυσιολογικό αναγνώστη.

Πρόσφατα οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν το οπτικό μονοπάτι ως μια ακριβή αποτύπωση της γνωστικής επεξεργασίας κατά την ανάγνωση.

Οι μαθησιακές δυσκολίες – αποδεδειγμένα πλέον από την διεθνή βιβλιογραφία- δεν οφείλονται σε προβλήματα των ματιών. Όμως, μεσώ των κινήσεων του ματιού πάνω στο κείμενο μπορούμε να παρατηρήσουμε μοτίβα και συμπεριφορές που διαφοροποιούν ένα τυπικό αναγνώστη από ένα αναγνώστη που έχει κάποια αναγνωστική δυσκολία. Αυτό ακριβώς είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της Μεθόδου R.A.D.A.R. Με το RADAR μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως την αναγνωστική διαδικασία χρησιμοποιώντας πάνω από 25 αναπαράξιμες παραμέτρους έτσι ώστε να δούμε με λεπτομερώς που δυσκολεύτηκε ο αναγνώστης και να βοηθήσουμε τον ειδικό να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Κλείστε Ραντεβού

 

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες του Διαγνωστικού Κέντρου Σύγχρονος Ασκληπιός και πραγματοποιήστε την πλέον αξιόπιστη μέθοδος διάγνωσης της Δυσλεξίας RADAR:

 

Τηλ 1: 210 98 21 200

Τηλ 2: 210 98 12 906

Τηλ 3: 210 98 10 169

Καλέστε μας